5 razlogov, zakaj najeti Odgovornega nadzornika pri gradnji objektov

Vodenje gradbišča

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 določa naloge in odgovornosti odgovornega nadzornika pri gradnji objektov. 88. člen ZGO-1 definira nadzornika kot fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in mora izpolnjevati določene zakonske pogoje za opravljanje nadzora.

V nadaljevanju vam predstavljamo 5 razlogov, zakaj najeti Odgovornega nadzornika za gradbeni nadzor.

1. VODENJE DOKUMENTACIJE

Vodenje gradbenega objekta

Odgovorni nadzornik pred pričetkom gradnje preveri vso projektno dokumentacijo, poda morebitne ugotovitve, pripombe, opozori naročnika projekta. Med gradnjo objekta preverja vse zakonsko določene naloge in odgovornosti, odgovoren je za pregled gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer. Odgovorni nadzornik nadzira vodenje dokumentacije na gradbišču, da vse poteka v skladu zakonom o graditvi objektom, Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, s protokolom in z dobro inženirsko prakso.

2. SKLADNOST GRADNJE

Nadzor objekta

Odgovorni nadzornik vse skozi preverja na gradbišču skladnost gradnje z projektno dokumentacijo. Prav tako opravlja strokovno nadzorstvo nad pravilno gradnjo objekta s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter preverja kvaliteto izvedenih del, vgrajenih materialov, proizvodov, inštalacije, naprave. Preverja ali se spoštujejo terminski roki izvajanja del na objektu.

3. OBVEŠČANJE NAROČNIKA

Nadzor objekta

Odgovorni nadzornik  skozi projekt obvešča naročnika o morebitnih odstopanj od projekta, nastop nepredvidenih okoliščin med izvajanjem projekta, o nejasnostih projekta, neskladij projekta od standardov in predpisov.

4.ODSTOPANJA OD PROJEKTA

Gradbeni inžiniring

Če se med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi prepisi, ponavadi se to pripeti, da kakovost vgrajenih materialov ali proizvodov ni skladna s predpisi in standardi. Veliko primerov je takšnih, da uporabljeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti in v takšnem primeru mora odgovorni nadzornik nemudoma obvestiti gradbenega inšpektorja in naročnika, da se ugotovi kako zadevo urediti, sam pa podati ugotovitve ter predloge. Najbolj pomembno pa, takoj vpisati v gradbeni dnevnik!

5. FINANČNI NADZOR OBJEKTA

Gradbeni inžiniring

Odgovorni nadzornik je odgovoren nad pogodbami z izvajalci del podpisanimi z naročnikom. To pomeni, da nadzoruje celotno finančno konstrukcijo naročnika. Nadzira knjigo obračunskih izmer-gradbeno knjigo skladno z izvajanjem del na gradbišču. Gradbena knjiga mora biti v sklada z gradbenim dnevnikom. Na koncu seveda opravi končni obračun s posameznim izvajalcem oz. kolovdacijo. To pomeni finančni zaključek izvedenih del.

Delo odgovornega nadzornika pri graditvi objektov je zelo obširno ter odgovorno. Zakonsko vam ga ni potrebno imeti za enostavne in enostanovanjske objekte. Prednosti zakaj ga najeti so očitne; mogoče dodaten strošek naročnika pa vendar je lahko zelo velik prihranek investicije oz. projekta. V praksi se je to že izkazalo velikokrat. Srečno na poti do vašega cilja!